جوایـــز

جوایز دومین جشنواره رسانه های دیجیتال عبارتند از:

⏪ جوایز:
به سه نفر اول هر بخش جوایزی اهدا میگردد. که البته با توجه به حجم ارسال آثار و تلاش مدیران محترم بخش ها امکان افزایش آن خواهد بود.

✅ یک دستگاه تبلت ،تندیس جشنواره و لوح تقدیر

✅ تلفن همراه، تندیس جشنواره و لوح تقدیر

✅هدیه نقدی ،تندیس جشنواره و لوح تقدیر

برخی جوایز دیگر مانند خط اینترنت پرسرعت ، سفرهای زیارتی و …